تحقیقات بازار و بازارشناسی

گروه بازرگانی یاقوت سرخ ایرسا به پشتوانه علمی خود در حوزه خدمات بازرگانی و بازاریابی به یکایک فعالان در حوزه تجارت و کسب و کار پیشنهاد می نماید از انجام هرگونه سرمایه گذاری بدون تحقیقات بازار اجتناب نمایند. شناسایی نیاز بازار و روند های آتی با توجه به تأمین کنندگان رقیب و آنالیزهای مربوط به زمان، هزینه واردات کالا و ترخیص و اطمینان از تامین کنندگان خارجی و آنالیز کیفیت و توجه به بازرسی های پیش از خرید کالا از خارج از کشور می تواند شرکت های واردات و صادرات را در این خصوص یاری نماید.

تحقیقات در حوزه ی بازارشناسی داخلی و بین المللی از خدمات بازرگانی ارائه شده در شرکت یاقوت سرخ ایرسا می باشد.

سطوح بازاریابی:

  1. بازارگرایی: گرایش به بازار و نیاز مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است.
  2. بازارشناسی: “شناخت” لازمه ی هر حرکت عاقلانه و هر تصمیم اصولی است.
  3. بازاریابی: بازاریابی یعنی بخش بندی یا تقسیم بازارها و تعیین محصولات شرکت برای مناسب ترین بازارها.
  4. بازارسازی: بازارسازی یعنی نفوذ در بازاربا استفاده از عوامل قابل کنترل بازاریابی / محصول، قیمت، توزیع و تبلیغ.
  5. بازارگردی: بازارگردی وظیفه ای است که بازار یاب را وادار می سازد تا بیش از دیگران با تحولات و تغییرات بازارها آشنا گردد.
  6. بازارسنجی: بازار سنجی یعنی تحلیل موقعیت بازار با توجه به آنچه بودیم و داشتیم، آنچه هستیم و داریم و آنچه باید داشته باشیم.
  7. بازارداری: حفظ مشتریان کنونی و تشویق و ترغیب آنان به خرید بیشتر و تداوم خرید از طریق ایجاد “رضایت” در آنان.
  8. بازارگرمی: تبلیغات و تشویقات به موقع جهت آگاه ساختن، متقاعد کردن و ترغیب مشتریان برای ارتباط بیشتر با سازمان و خرید از آن و مقابله با حرکات رقیب.
  9. بازارگردانی: بازار گردانی یعنی مدیریت بازار که شامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل امور گوناگون بازار و ابعاد مختلف بازاریابی است.
فهرست